Avusturya’da İŞ SÖZLEŞMESİ

Iş Sözleşmesinin Yapılması
Bir kişi (işçi) iş gücünü hizmete sunar. Bunun karşısında ise ibaşka bir diğeri (işveren veya onun temsilcisi) iş gücünü sunan şahsı işletmesinde kişisel ve ekonomik bağımlılıkla çalıştırırsa o zaman bir iş sözleşmesinin varlığından söz edilir. İşçiler iş sözleşmesi dahilinde zaman, yer ve talimatlar bakımından bağlıdırlar.

Serbest İş İlişkisi (Hizmet Akdi) veya Bağımlılık Unsuru İçermeyen İş ilişkisi (İş Akdi)

Çalışanlarının, bir işçinin haklarına sahip olmadığı iş ilişkisi biçimidir. İşçi bağımsız, işletmeye katılmadan (gelmeden), belirli çalışma sürelerine tabi olmadan ve işverinin emrinde olmaksızın çalışıyorsa, böyle bir iş ilişkisinden bahsedilir. Serbest iş ilişkisi veya bağımlılık unsuru içermeyen iş ilişkisimnin açık tarifi, işçi haklarını ortadan kaldırmadan, özünde bağımlı olarak çalışmadır.

İş İlişkisi (İş Akdi)

İş ilişkisi işçi ile işveren arasında, işçinin bir işi yapmayı, işverenin ise buna karşılık ücret ödemeyi taahhüt ettiği (karşılıklı yükümlülükler taşıyan) bir anlaşmadır. İş ilişkisini kapsayan sözleşmenin yazılı veya sözlü yapılacağına dair bir form biçimi yokturdur. ( İstisna: Çırak iş ilişkileri yazılı yapılmak durumundadır). İş ilişkisini kapsayan sözleşme bir şahsın bir işi yapması, diğerinin de bunu kabul etmesi şeklinde, bir karara varma sonucuda ortaya çıkabilir.

Hizmet Belgesi

İşverenin, iş sözleşmesi başladıktan sonra vakit geçirmeden işçiye temel haklarını ve yükümlülüklerini yazılı maddeler halinde vermesidir.

Hizmet belgesi aşağıdaki bilgileri içerir:
1. İşverinin adı ve adresi,
2. İşçinin adı ve adresi,
3. İş sözleşmesinin başlama tarihi,
4. Sınırlı iş sözleşmelerinde, iş sözleşmesinin sona erdiği tarih,
5. Fesih bildirim süresi, fesih tarihi,
6. Esas iş yeri, istenildiği takdirde değişebilecek iş yerleri hakkında bilgi,
7. Genel bir şema içerisinde muayyen kıdemler,
8. Yapılacak iş (ne iş yapılacağı),
9. Ücreti ve ücrete ait diğer ek ödemeler (ikramiyeler), ücretin vadesi,
10. Yıllık dinlenme izninin süresi,
11. İş sözleşmesi ile belirlenmemişse ve bina kapıcılarının çalışmalarını düzenleyen kanununa bağlı ise, işçinin üzerinde anlaşmaya varılan günlük ve haftalık normal çalışma süreleri,
12. İş akdinin hangi hukuksal düzenlemenin normlarına tabi olduğunun belirtilmesi (toplu sözleşme, tüzük ve yönetmelik, asgari ücret tarifesi, çıraklık ücreti, iş yeri sözleşmesi) ve iş yerinde nereleri kapsadığına dair bilgiler. 5.6.ve 9 dan 11 e kadar olan maddeler, kanunlarla, toplu iş sözleşmeleri ile, veya işletme sözleşmeleriyle de düzenlenebilir.  İş sözleşmesi 1.1.1994 tarihi itibariyle yapılmış ise, işçi istediği taktirde iki ay içerisinde kendisine bir hizmet belgesi verilir. iş sözleşmesi bir ay için yapılmış veya gerekli tüm maddeleri içeren yazılı bir iş akdi mevcut ise, hizmet belgesi düzenlemesi zorunluluğu yoktur.
13. Kıdem tazminatı kasasının adı ve adresi.

Dikkat:

İşveren tarafından işçiye imzalanması için verilen hizmet belgesi, imzalanmadan önce dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Hizmet belgesi herhangi bir şekilde açık ve net değilse, yetkili sendikadan bu konuda bilgi istenmelidir.
Aşağıdaki esaslar özellikle üstünde durulması gerekli önemli konulardır:
• Deneme süresi hakkındaki hükümler, en fazla 1 ay,
• Başka bir iş yerine gönderiebilirlik, iş yeri (çalışılacak yer) ve yapılacak iş.
• Fazla mesailerin düzenlenmesi,
• Rekabet şartı,
• Fesih bildirim süreleri ve zamanları,
• Eğitim harcamalarının geri ödenmesi yükümlülüğü.
Prensip olarak işçinin, yasalar, toplu iş sözleşmeleri veya işletme sözleşmesi kuralları gereği var olan hakları, iş mukavelesi vasıtasıyla kötüleştirilemez.

Hizmet belgesi ve iş sözleşmesi resim ve harçlardan muaftırlar.

Ücret Pusulaları (Maaş Bordrosu)
Her işçiye ay sonunda bir ücret pusulası verilir. Bu ücret pusulası en azından kazancın miktarını ve kesintilerin toplam miktarını içermelidir.

kaynak: ÖGB


Bunlarda ilgini çekebilir:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

Yorum Yazınız

6.488 Okuma